Český jazykŘeč je sama duše a kultura národa. Zdokonaluje-li se národ, musí se zdokonalovat i jazyk; neboť je živý a vyvíjí se s námi všemi, stále nesen výškou duševního napětí národního.

Karel Čapek

Pravopis lexikální

Pravopis tvaroslovný

Pravopis syntaktický

Větný rozbor

Psaní velkých písmen

Podstatná jména

Shoda podmětu s přísudkem

Druhy vedlejších vět

Příslovečné spřežky

Přídavná jména

Čárka ve větě jednoduché

Poměr mezi hlavními větami

Psaní skupin bě-, vě-

Zájmena

Věty jednočlenné

Složité souvětí

Psaní skupin -mě-, -mně-

Číslovky

Věty podle postoje mluvčího

Stavba souvětí

Psaní předpon s-, z-, vz-

Slovesa

Odchylky od větné stavby

Souvětí souřadné
Souvětí podřadné
Podmět

Přísudek

Předmět
Přívlastek

Doplněk
Příslovečné určení