Slovesa

Slovesa vyjadřují činnost, stav nebo změnu stavu. Slovesa dělíme na určitá a neurčitá. Neurčitá nazýváme infinitiv (nedají se u nich určit mluvnické kategorie)  u určitých lze mluvnické kategorie určit (osobu, číslo, čas, rod, způsob, vid, třídu a vzor).

Mluvnické kategorie určitých sloves

Osoba a číslo


Jednotné číslo
Množné číslo
1.
JÁ (já čtu)
MY (my čteme)
2.
TY (ty čteš)
VY (vy čtete)
3.
ON, ONA, ONO (on čte)
ONI (oni čtou)Čas


Popis
Příklad
Přítomný
děj právě probíhá
čtu
Minulý
děj proběhl v minulosti, už se to stalo
četl jsem
Budoucí
děj proběhne v budoucnosti, teprve se to stane
budu čístZpůsob


Popis
Příklad
Oznamovací
ve větách oznamovacích a tázacích
Lucie čte knihu. Čte Lucie knihu?
Rozkazovací
ve větách rozkazovacích
Lucie, přečti si tu knihu!
Podmiňovací
s pomocným slovesem by
Lucie by knihu četla.

U sloves v podmiňovacím způsobu musíme dát pozor na určení času.

Podmiňovací způsob, přítomný čas - četla by, řekli bychom, chtěl bys.

Podmiňovací způsob, minulý čas - bývala by četla, byli bychom řekli, býval bys chtěl.

Mluvnické kategorie sloves - online cvičení

Rod


Popis
Příklad
Činný
podmět je původcem děje
Lucie čte knihu.
Trpný
podmět není původcem děje
Kniha je čtena Lucií. Kniha se dobře čte.


Postup určení slovesného rodu

Lucie čte knihu. - Podmětem ve větě je Lucie (Kdo, co čte knihu? Lucie čte knihu), Lucie je původcem děje, protože je to ona, kdo knihu opravdu čte. ČINNÝ ROD

Kniha je čtena Lucií. - Podmětem ve větě je kniha (Kdo, co je čteno? Kniha je čtena). Kniha sama o sobě ale není původcem děje, knihu čte Lucie, která je v této větě předmětem. TRPNÝ ROD


Tvoření trpného rodu

Rod sloves - online cvičení

Vid

I když se určení vidu sloves může zpočátku jevit jako složité, je to vlastně poměrně jednoduché. Stačí sloveso převést do infinitivu a určit, zda budoucí čas v infinitivu dává smysl. Jestliže infinitiv má budoucí čas, jedná se o neukončený děj, a tedy vid nedokonavý. Jestliže budoucí čas infinitivu nedává smysl, děj je ukončený a vid je dokonavý.


čtu si - číst -> budu číst -> dává smysl ->VID NEDOKONAVÝ

přečetl jsem - přečíst -> budu přečíst -> nedává smysl -> VID DOKONAVÝ


Třída a vzorKoncovky
Vzory
I.
- e
nese, bere, maže, peče, umře
II.
- ne
tiskne, mine, začne
III.
- je
kryje, kupuje
IV.
- í
prosí, trpí, sází
V.
- á
dělá


Postup při určování třídy a vzoru

Třídu u slovesa poznáme podle zakončení ve 3. osobě jednotného čísla přítomného času, oznamovacího způsobu (např. volají -> volá-> V. třída)

Vzor u slovesa poznáme na základě zakončení slovesa ve 3. osobě jednotného čísla minulého času oznamovacího způsobu. (např. zapisovat-> zapisovat – zapisuje – zapisoval) – kupovat, kupuje, kupoval.

Slovesa být, chtít, jíst a vědět jsou nepravidelná.


Mluvnické kategorie sloves - souhrnné online cvičení

Slovesa plnovýznamová a neplnovýznamová

Slovesa můžeme rozdělit na plnovýznamová (dějová) – růst, psát, bydlet a na neplnovýznamová (pomocná), která se dále dělí na: