Řešení testu 15

Příprava na přijímací zkoušky SŠ

TEST č. 15 – 14 týdnů do přijímaček


MATEMATIKA


1. Tabulka znázorňuje věkové skupiny populace České republiky v roce 2015.


Věková skupina Počet obyvatel % % žen Počet žen % mužů Počet mužů
< 15
1 620 000
15,5 48,7 788 940 51,3 831 060
15 - 64
7 000 000
66,5 49,3 3 451 000 50,7 3 549 000
65 + 1 930 000
18
58,4 1 127 120 41,6 802 880
Celkem 10 550 000
100 50,9 5 369 950 49,1 5 180 020b) Označte, zda jsou pravdivé výroky:

- Věková skupina do 15 let má největší podíl na populaci ANO/NE

- Nejvyšší procentuální podíl mužů je ve věkové skupině do 15 let ANO/NE

- Věková skupina 15 - 64 je více než trojnásobná oproti skupině 65+ ANO/NE

- Celkově je v populaci více můžů než žen ANO/NE


2. V hodinách jsou různá ozubená kolečka, která na sebe navazují. Otočí-li se kolečko o průměru 3 cm za minutu 6 krát, kolikrát se za stejnou dobu otočí kolečko o poloměru 2 cm?


průměr 3 cm 6 krát
poloměr 2 cm = průměr 4 cm x krát
nepřímá úměrnost - čím větší průměr kolečka, tím menší počet otáček

$\frac{x}{6}=\frac{3}{4}$

$x=\frac{3.6}{4}$

$x=4,5$


Kolečko o průměru 4 cm se otočí 4,5 krát.


3. Při cestě do kopce na kole jede Tomáš rychlostí 10 km/h, při cestě z kopce jede rychlostí 25 km/h. Jak dlouho pojede trasu dlouhou 50 km, pojede-li první polovinu trasy do kopce a druhou polovinu trasy z kopce?


dráha = rychlost . čas

čas = dráha / rychlost

čas 1 = 25 / 10 = 2,5 h

čas 2 = 25 / 25 = 1 h


Tomáš pojedu trasu 3,5 hodiny, tj. 3 hodiny a 30 minut.


ČESKÝ JAZYK

Panda velká žije téměř nepřetržitě uvnitř bambusových houštin. Přestože se řadí mezi šelmy, je její potrava převážně rostlinná. Její trávící ústrojí má sice stavbu obvyklou spíše pro masožravce, unikátní bakteriální mikroflóra ve střevech jí však umožňuje bez problémů tuto těžkou potravu strávit. Po odborné stránce je všežravcem, neboť je známo, že se příležitostně živí vejci a spolu s bambusem konzumuje také nějaký hmyz. Jsou to pro ni nezbytné zdroje bílkovin. Při žvýkání se jí třesou uši. Panda velká patří k ohroženým druhům, nebezpečí se zvyšuje s postupujícím narušováním jejích přirozených lokalit a velmi slabou porodností, ať už v zajetí nebo v přírodě. Samice je březí 97-181 dní a rodí jen jedno nebo dvě malá, slepá a holá mláďata. Z dvojčat zpravidla přežije jen jediné mládě. Podle Mezinárodní unie pro ochranu přírody v přírodě žije nejméně 900 jedinců. V zoo se dožívají až 30 let. Panda velká je symbolem Světového fondu na ochranu přírody.


1. Rozhodněte o každém z tvrzení, zda odpovídá výchozímu textu:

a. Protože mají unikátní bakteriální mikroflóru ve střevech, jsou pandy masozřavci. ANO/NE

b. Samice jsou březí až 181 dní a rodí jedno nebo dvě mláďata, která, když se narodí, nevidí a jsou bez srsti ANO/NE

c. Z dvojčat přežije vždy jen jediné mládě ANO/NE


2. Určete slovní druh a nahraďte synonymem slova:

Nepřetržitě - neustále

Převážně - většinou

Příležitostně - občas


3. Určete slovní druhy:

nebezpečí - podstatné jméno

zvyšuje se - sloveso

s postupujícím - přídavné jméno

narušováním - podstatné jméno

jejích - zájmeno

přirozených - přídavné jméno

lokalit - podstatné jméno


4. Proveďte grafický větný rozbor souvětí, určete druhy vedlejších vět a poměry mezi větami hlavními:

a) Přestože se řadí mezi šelmy, je její potrava převážně rostlinná.

b) Její trávící ústrojí má sice stavbu obvyklou spíše pro masožravce, unikátní bakteriální mikroflóra ve střevech jí však umožňuje bez problémů tuto těžkou potravu strávit.

c) Po odborné stránce je všežravcem, neboť je známo, že se příležitostně živí vejci a spolu s bambusem konzumuje také nějaký hmyz.