Řešení testu 19

Příprava na přijímací zkoušky SŠ

TEST č. 19 – 10 týdnů do přijímaček


MATEMATIKA

1. Součet čísel $8\frac{1}{3}$ a  $3\frac{2}{3}$ vyděl jejich rozdílem. 

$8\frac{1}{3} + 3\frac{2}{3} = \frac{25}{3} + \frac{11}{3} = \frac{36}{3}=12$

$8\frac{1}{3} - 3\frac{2}{3} = \frac{25}{3} - \frac{11}{3} = \frac{14}{3}$

$\frac{12}{1}:\frac{14}{3}=\frac{12}{1}.\frac{3}{14}=\frac{36}{14}=\frac{18}{7}=2\frac{4}{7}$


2. Řešte rovnici:

$\frac{2x}{x-2}=2-\frac{1}{x-4}$

$\frac{2x}{x-2}=2-\frac{1}{x-4}\;\;\;/ \times (x-2)(x-4)$

$2x(x-4)=2(x-2)(x-4)-(x-2)$

$2x^{2}-8x=2(x^{2}-4x-2x+8)-x+2$

$2x^{2}-8x=2x^{2}-12x+16-x+2$

$8x=-13x+18$

$21x=18$

$x=\frac{18}{21}=\frac{6}{7}$


3. Na zámku jsou tři různé prohlídkové trasy a každou provází jiný průvodce.První průvodce má trasu dlouhou 30 minut, druhý průvodce 40 minut a třetí 45 minut. Ráno začínají všichni provázet v 9 hodin u zámecké kaple. V kolik hodin se opět všichni sejdou u kaple?

30 = 2 . 15 = 2 . 3 . 5

40 = 2 . 20 = 2 . 2 . 10 = 2 . 2 . 2 . 5

45 = 3 . 15 = 3 . 3 . 5

n(30, 40, 45) = 2 . 2 . 2 . 3 . 3 . 5 = 8 . 9 . 5 = 72 . 5 = 360

360 minut = 6 hodin


Průvodci se sejdou u kaple v 15 hodin.


4. Celková hmotnost nádoby s vodou je 10 kg. Po odebrání 25 % vody je celková hmotnost 8 kg. Urči hmotnost prázdné nádoby.

25 % vody má hmotnost 2 kg.

100 % vody má hmotnost 8 kg.

Prázdná nádoba má hmotnost 2 kg.


5. Určete velikost úhlu α.

Úlohu řešíme rovnicí:

$63 + 33 + 7\alpha + 3\alpha + \alpha = 360$

$11\alpha = 360 - 96$

$11\alpha = 264$

$\alpha = 24$


ČESKÝ JAZYK

VÝCHOZÍ TEXT

Paní kněžna si přála, aby ji moje tchyně dnes s dětmi na zámku navštívila, a proto je, pane Leopolde, ohlaste.

1. Graficky znázorněte stavbu souvětí, určete druhy vět a jejich vztah.

2. Určete větné členy druhé věty souvětí.

3. Proč je čárkami oddělen výraz pane Leopolde?

oslovení


4. Vypište zájmena.

si, ji, moje, je


5. Určete vzor slova dítě.

kuře

6. Uveďte synonymum ke slovu přála si.

chtěla, toužila


7. Mnohoznačné slovo zámek uveďte ve dvou větách s různým významem.

Musíme opravit zámek ve dveřích.

V létě jsem navštívili další zámek.


8. Určete sloveso v rozkazovacím způsobu.

ohlaste


9. Vysvětlete rozdíl mezi zámek a hrad.

zámek - šlechtické sídlo

hrad - hrazené sídlo


10. Najděte v textu zájmeno přivlastňovací a nahraďte je dalším možným tvarem tohoto výrazu.

moje tchyně - má tchyně