Řešení testu 20

Příprava na přijímací zkoušky SŠ

TEST č. 20 – 9 týdnů do přijímaček


MATEMATIKA

1. V grafu jsou uvedeny výdaje v jednotlivých měsících. Vypočítejte průměrný měsíční výdaj za toto období.

10 000 + 12 000 + 15 000 + 9 000 + 11 000 + 15 000 = 72 000

Za šest měsíců byly celkové výdaje 72 000 Kč, na jeden měsíc tedy průměrně 12 000 Kč.


2. V grafu jsou uvedeny procenta žáků, kteří hrají na hudební nástroj a žáků, kteří na nic nehrají. Žádný žák nehraje na dva hudební nástroje zároveň.

Když víme, že na flétnu hraje 6 žáků, vypočítejte:

1. Kolik žáků je celkem ve škole?

2. Kolik žáků nehraje na žádný hudební nástroj?

3. Kolik žáků hraje na klavír, kytaru a housle?


5 % = 6 žáků

1 % = 1,2

100 % = 120 žáků (žáci celkem)

65 % = 78 žáků (žáci, kteří na nic nehrají)

15 % = 18 žáků (klavír)

12,5 % = 15 žáků (kytara)

2,5 % = 3 (housle --> 100 - 65 - 15 - 5 - 12,5 = 2,5)


3. V koláčovém grafu jsou uvedeny snídaňové návyky žáků. Průzkum byl proveden mezi 300 žáky. Žádný z žáků nesnídá více typů zároveň. Vypočtěte kolik žáků nesnídá.

Žáci, kteří nesnídají = 100 - 10 - 30 - 15 - 25 = 20 %

100 % = 300

1 % = 3

20 % = 60

Nesnídá 60 žáků.


ČESKÝ JAZYK

VÝCHOZÍ TEXT

S námahou otevřel oči a viděl, jak jeden voják rozbíjí bedničku a kousky dřeva nakládá do kamen.

1. Graficky naznačte stavbu souvětí, určete druh vět a jejich vztah.

2. Určete slovní druhy:

a. Jak - příslovce

b. Námahou - podstatné jméno

c. S - předložka

d. Jeden - číslovka


3. Určete větné členy:

a. Jeden - PKS

b. Dřeva - PKN

c. S námahou - PUZ

d. Do kamen - PUM


4. Od slova oči utvořte 7. pád množného čísla:

S očima


5. Slovo S námahou nahraďte příslovcem:

namáhavě


6. U slovesa otevřel určete vid, třídu a vzor

vid - dokonavý

třída - 5

vzor - dělá


7. Najděte slovo pomnožné:

kamna


8. Najděte slovo zdrobnělé a určete jeho základní podobu:

bednička - bedna


9. Od slova dřevo utvořte hromadné podstatné jméno:

dříví