Řešení testu 21

Příprava na přijímací zkoušky SŠ

TEST č. 21 – 8 týdnů do přijímaček


MATEMATIKA


1. Zjednodušte:

a. $(\frac{1}{x}-\frac{1+x}{x}).(-2x) = -\frac{2x}{x}+\frac{2x(1+x)}{x}=-2x+2+2x=4x+2$

b. $(1-\frac{2}{x+1}).(1-\frac{2}{1-x})=\frac{2x+2-2}{x+1}.\frac{1-x-2}{1-x}=\frac{2x}{x+1}.\frac{-x-1}{1-x}=\frac{2x}{x+1}.\frac{-(x+1)}{1-x}=\frac{-2x}{1-x}$

c.$\frac{a-b}{a+b}:(1-\frac{a}{b})=\frac{a-b}{a+b}:\frac{b-a}{b}=\frac{a-b}{a+b}.\frac{b}{b-a}=\frac{a-b}{a+b}.\frac{b}{-(a-b)}=-\frac{b}{a+b}$


2. Řešte rovnici a proveďte zkoušku:

.$\frac{2}{x}+1=\frac{3}{x}+4$

.$\frac{2}{x}+1=\frac{3}{x}+4\;\;/\times x$

$2 + x=3 + 4x$

$x-4x=3 -2$

$-3x=1$

$x=-\frac{1}{3}$


Zkouška:

$L: \;\;\frac{2}{-\frac{1}{3}}+1=2.(-3)+1=-5$

$P: \;\;\frac{3}{x}+4=3.(-3)+4=-5$

$L=P$


$\frac{7x-9}{5x-4}=2\;\;/\times (5x-4)$

$7x-9=2(5x-4)$

$7x-9=10x-8$

$7x-10x=-8+9$

$-3x=1$

$x=-\frac{1}{3}$


Zkouška:

$L: \;\;\frac{7.(-\frac{1}{3})-9}{5.(-\frac{1}{3})-4}=\frac{-\frac{7}{3}-9}{-\frac{5}{3}-4}=\frac{-\frac{20}{3}}{\frac{7}{3}}=-\frac{34}{3}.(-\frac{3}{17})=\frac{34}{17}=2$

$P: 2$

$L=P$


3. 25 % žáků třídy mělo v pololetí vyznamenání. Na konci roku k nim přibyli ještě 3 žáci,a tak třídní učitelka mohla prohlásit, že na konci roku prospěla s vyznamenáním třetina třídy. Kolik žáků bylo v této třídě?


Celkový počet žáků = x

$\frac{x}{4}+3=\frac{x}{3}\;\;/\times 12$

$3x+36=4x$

$x=36$

Ve třídě bylo 36 žáků.


4. Vypočítejte obsah rovnoramenného trojúhelníku, jestliže úhel při základně má velikost 45 stupňů a základna má délku 10 cm.

Jestliže má rovnoramenný trojúhelník při základně úhel 45 stupňů, jedná se o trojúhelník pravoúhlý.

$S=a.a$

$S=25cm^{2}$


5. Sestrojte trojúhelník ABC, jsou-li dány délky stran c = 8 cm, a = 5 cm a výška vc = 3,5cm.

Slovní popis konstrukce:

1. narýsujeme stranu c = 8 cm

2. narýsujeme rovnoběžku se stranou c vzdálenou 3,5 cm

3. narýsujeme kružnici se středem v bodu B a poloměrem 5 cm

4. na průsečíku kružnice a rovnoběžky leží bod C


ČESKÝ JAZYK

VÝCHOZÍ TEXT

Antistresové omalovánky pro dospělé si bezesporu zaslouží pozornost. Kniha obsahuje množství obrázků, které si čtenář může vymalovat podle sebe, zkrátka jako klasickou omalovánku a při jejich vyplňování se odreagovat a odpočinout si. Na každé straně je jeden obrázek, čtenář si ho tak může později zarámovat anebo ho někomu darovat. Na první pohled může spojení omalovánek pro dospělé vypadat zvláštně, úspěch této novinky je však nevídaný. Antistresové omalovánky pro dospělé se zcela vyprodaly během pouhého prvního týdne a už je připraven dotisk. Na Facebooku krátce po vydání vznikla skupina, ve které lidé sdílejí, jak obrázky vymalovali. Vzájemně si je hodnotí, komentují, a dokonce si radí, jaké používat pastelky.

Zdroj: http://kultura.zpravy.idnes.cz/omalovanky-pro-dospele-0v1-/literatura.aspx?c=A150710_115604_literatura_vha


1. Proveďte grafický rozbor zvýrazněné věty, určete druhy vět a vztahy mezi nimi.

2. Určete slovní druhy:

a. Množství - podstatné jméno

b. Zcela - příslovce

c. Během - předložka

d. Už - příslovce

e. Vydání - podstatné jméno


3. Nahraďte slovo bezesporu synonymem: určitě


4. Text patří do stylu:

a. Odborného

b. Publicistického

c. Uměleckého

d. Administrativního


5. Z textu vyplývá, že:

a. O omalovánky pro dospělé není příliš velký zájem

b. Omalovánky obsahují návod a postup vymalování

c. Na facebooku zkušenější poradí těm nezkušeným


6. Adaptace je:

a. Nová úprava uměleckého díla

b. První vydání nového uměleckého díla

c. Zkrácení uměleckého díla


7. Braková literatura je:

a. Cestopis

b. Kuchařka

c. Podřadná literatura


8. Slovo Fiktivní znamená:

a. Složený z více částí

b. Tajný

c. Vymyšlený


9. Plagiát je:

a. Obal knihy

b. Napodobenina

c. Záložka


10. Pointa je:

a. Úvod děje

b. Důležitá postava v uměleckém díle

c. Vrchol díla, často nečekaný