Řešení testu 25

Příprava na přijímací zkoušky SŠ

TEST č. 25 – 4 týdnů do přijímaček


MATEMATIKA

1. Do zápisu doplňte závorky tak, aby rovnost platila: 

$24:(6+2).7=24:8.7=21$


2. Řešte rovnici:

$2x^{2}+3-(x-1)^{2}=x^{2}-\frac{2x-10}{2}$

$2x^{2}+3-(x^{2}-2x+1)=x^{2}-\frac{2x-10}{2}$

$2x^{2}+3-x^{2}+2x-1=x^{2}-\frac{2x-10}{2}\; \;/\times 2$

$4x^{2}+6-2x^{2}+4x-2=2x^{2}-2x+10$

$4x+2x=10+2-6$

$6x=6$

$x=1$


3. Vypočítejte úrok, který vynese jistina 48 000,- Kč při roční úrokové míře 5 % za třiměsíce.

Roční úroková míra: $5\%$

Roční výnos z vkladu: $5 \%\; \; z\; \; 48 000 = 0,05 \times 48000 = 2400$

Výnos z vkladu za 3 měsíce: $2400\div3 = 800$


4. Urči, jaká lineární funkce prochází body A[2;2], B[5;14]

Obecný tvar lineární funkce: $y=ax+b$

Po dosazení souřadnic bodů získáme soustavu dvou rovnic o dvou neznámých a řešíme sčítací metodou.

$2=2a+b$

$\underline{14=5a+b}\; \;/\times (-1)$

$2=2a+b$

$\underline{-14=-5a-b}$

$-12=-3a$

$3a=12$

$a=4$


$2=2\times4+b$

$b=-6$


$\mathbf{y = 4x-6}$


5. Sestrojte bez úhloměru pouze s kružítkem tyto úhly $\alpha =60^{o},\; \;\beta = 30^{o}, \; \;\gamma = 120^{o}$.

Úhel $\alpha =60^{o}$ je vnitřním úhlem každého rovnostranného trojúhelníku.

Úhel $\beta = 30^{o}$ získáme po rozdělení úhlu $\alpha$ na dvě stejné poloviny - osa úhlu.

Úhel $\gamma = 120^{o}$ získáme jako součet dvou úhlů s velikostí $60^{o}$.


6. Čerpadlem o výkonu 25 litrů za sekundu se naplní nádrž za 1 hodinu a 12 minut. Za jak dlouho se naplní nádrž čerpadlem o výkonu 10 litrů za sekundu?výkon čerpadla čas
1. čerpadlo 25 l/s 72 minut
2. čerpadlo 10 l /s x minut


Čím větší je výkon čerpadla, tím kratší doba čerpání. --> nepřímá úměrnost

x:72 = 25:10

x = 72 . 2,5

x = 180


Čerpadlem o výkonu 10 l/s se nádrž naplní za 3 hodiny.


7. Řidiči s hmotností 90 kg, který má přibližně 6 litrů krve, byly zjištěny 2,5 promile alkoholu v krvi. Kolik mililitrů alkoholu měl tento řidič v krvi?

6 litrů . 0,0025 = 0,015 l

0,015 l = 15 ml


8. Při cyklokrosu vedla čtvrtina okruhu po rovině, 60 % mírně zvlněným terénem a v posledních 600 m zdolávali závodníci strmý kopec. Vypočítejte délku cyklokrosového okruhu. Kolik okruhů se jelo při závodu na 40 km?

Čtvrtina představuje 25 % celé délky. 


1. úsek 25 % x
2. úsek 60 % y
3. úsek 15 % 600 m 
Celková délka 100 % z15 % = 600 m

1 % = 600/15 = 40

25 % = 40 . 25 = 1000 m 

60 % = 40 . 60 = 2400 m

100 % = 40 . 100 = 4000 m


4000 m = 4 km

Jeden okruh má délku 4 km, při závodu na 40 km se ujelo 10 okruhů.ČESKÝ JAZYK

VÝCHOZÍ TEXT

Kdyby s ní hovořil, věděl by, že je nemocná, a neposílal by dopis do továrny, kde Anička pracovala.


1. Určete vztahy vět a druhy vět vedlejších.

Kdyby 1VV podmínková, 2VH, 3VV předmětná, a 4VH (slučovací poměr), kde 5VV přívlastková.


2. Určete větné členy: 

s ní - předmět, 

je nemocná - přísudek jmenný se sponou

továrny - PUM


3. Určete slovní druhy: 

ní - zájmeno,

je - sloveso, 

s - předložka, 

a - spojka.


4. Od slova nemocná určete jmenný tvar ve všech rodech.

nemocen, nemocna, nemocno


5. Vypište z textu záporná slova:

neposílal


6. Nahraďte spojovací výraz první věty jiným, aby nedošlo ke změně významu.

Jestliže by s ní hovořil


7. Najděte slovo domácké a určete obecný tvar:

Anička - Anna


8. Utvořte antonymum ke slovu nemocná:

zdravá


9. Ke slovu psát napište čtyři různé předpony, aby vznikla čtyři nová slova s obměněným významem:

opsat, popsat, rozepsát, upsat


10. Vyjádřete ustálená přirovnání pomocí výrazů:

a. Bledý jako stěna

b. Černý jako noc

c. Zelený jako brčál