Řešení testu 26

Příprava na přijímací zkoušky SŠ 

TEST č. 26 – 3 týdnů do přijímaček


MATEMATIKA


1. Vypočítejte:

a. 

$0,0091.10^{4} +1,5.10^{2}+0,2.10^{3} =91+150+200=441$

b. 

$|1, 8 + (− 16, 1)| − |(12, 9 − 2, 2) − 4, 9 + 2(3 − 1)| = |1, 8 -16,1| − |10,7 − 4, 9 + 4|=|-14,3| − |9,8|=14,3-9,8=4,5$

c. 

$x^{4}.[(x^{2}.x^{3})^{2}]^{2}-1=x^{4}.[(x^{5})^{2}]^{2}-1=x^{4}.[x^{10}]^{2}-1=x^{4}.x^{20}-1=x^{24}-1$


2. Které číslo je součtem všech prvočísel větších než 10 a menších než 20?

11 12 13 14 15 16 17 18 19

11+13+17+19=60

 

3. Které z čísel není řešením nerovnice: 6x − 4 ≤ 7x + 9 ?

a. -10

b. -46

c. -13

d. -12

$6x − 4 \leq 7x + 9$

$6x − 7x \leq 9+4$

$-x \leq 13$

$x \geq -13$

Řešení nerovnice jsou čísla větší nebo rovno než -13, tedy číslo -46.

 

4. Kolik os souměrnosti dohromady mají tyto útvary: čtverec, obdélník, rovnostranný trojúhelník?

a. 6

b. 7

c. 9

d. 10

Čtverec - 4 osy souměrnosti

Obdélník - 2 osy souměrnosti

Rovnostranný trojúhelník - 3 osy souměrnosti


Tyto útvary mají společně devět os souměrnosti.


5. Z osmilitrového kanystru se 35 % vody spotřebovalo na pití, 25 % na vaření, 0,5 l vody se vylilo, zbytek vody se spotřeboval na mytí. Kolik litrů vody se spotřebovalo na mytí?

35 % vody z 8 l = 8 . 0,35 = 2,8 l

25 % vody z 8 l = 8 . 0,25 = 2 l

8 litrů vody - 2,8 l - 2 l - 0,5 l = 2,7 l

Na mytí se spotřebovalo 2,7 litrů vody.


6. Do akvária tvaru kvádru o rozměrech 110 cm, 50 cm a 4 dm byla napuštěna voda,která zaplnila 90 % objemu akvária. Kolik litrů vody bylo v akváriu?

Vypočítáme celkový objem akvária - objem kvádru.

$a = 110\; \; cm$

$b = 50\; \; cm$

$c = 4\; \; dm = 40\; \; cm$

$V = a.b.c$

$V = 110.50.40$

$V = 220000\; \; cm^{3}=220\; \; dm^{3}$

$90\%\; \; z\; \; 220dm^{3}=0,90 . 220=198\; \;dm^{3}$ČESKÝ JAZYK


VÝCHOZÍ TEXT


Dozpívav svoji písničku, veliký Antonín složil ruce na zádech a maní dýchal na kuličku teploměru. Sloupec téměř neúplatný sotva se pohnul a Důra znamenaje tuto řádnost měl několik myšlenek, jež se vystřídaly v sledu míšených karet. Tento způsob léta, děl vposled,odvraceje se od přístroje Celsiova, zdá se mi poněkud nešťastným. Je chladno a můj dech, jakkoliv jsem nepozřel vody, je mrazivý. Který měsíc nám zbývá, jestliže ani červenec není dost vhodný, abychom pečovali o zdraví a o tělesnou čistotu?

Vladislav Vančura: Rozmarné léto


1. Určete slovní druhy:

a. Téměr - příslovce

b. Jež - vztažné zájmeno

c. Můj - přivlastňovací zájmeno

d. Není - sloveso


2. Určete větné členy:

a. Písničku - předmět

b. Teploměru - přívlastek

c. Neúplatný - přívlastek

d. Je mrazivý - jmenný přísudek se sponou


3. Které z tvrzení nevyplývá z textu:

a. Antonín Důra si stěžuje na nepříznivé počasí

b. Antonín Důra chce pečovat o zdraví, ale není to možné, protože je červen.

c. Antonín Důra dýchal na teploměr, ale sloupec rtuti se pohnul jen málo.


4. Které z následujícíh tvrzení o uvedeném textu je pravdivé?

a. Text neobsahuje žádné knižní výrazy, je psán neutrální spisovnou češtinou.

b. Text obsahuje prvky hanáckého nářečí.

c. Text obsahuje knižní výrazy, je tvořen větami se zvláštním slovosledem.

d. Text obsahuje mnoho vulgarismů.


5. Na kterém místě by bylo vhodné rozčlenit text na odstavce?

a. před Je chladno….

b. před Sloupec téměr neúplatný….

c. před Tento způsob léta….

d Který měsíc nám zbývá…


6. Které z následujících přísloví nejlépe vystihuje výchozí text?

a. Vždycky se neděje, jak se kdo naděje.

b. Mluviti stříbro, mlčeti zlato.

c. Tichá voda, břehy mele.

d. Bez práce nejsou koláče.