Řešení testu 5

Příprava na přijímací zkoušky SŠ

TEST č. 5 – 24 týdnů do přijímaček


Matematika

1. Vypočtěte:

a. $\large (− 4 )^{2} . (−4 )^{-3} = (-4)^{2-3}=(-4)^{-1}=\mathbf{-\frac{1}{4}}$

b. $\large \frac{\sqrt{100a^{4}}}{\sqrt[3]{8a^{3}}}=\frac{10a^{2}}{2a}=\mathbf{5a}$


2. Vypočtěte:

$\large [ ( − 9) − ( − 1) ] : [ ( 7 – 1) : ( − 3)] + 1 = (-9 + 1):[ 6 : ( − 3)] + 1 = -8 : (-2)+1 = 4 + 1 = \mathbf{5}$

$\large ( − 8) : ( − 4) : ( − 2) – 0 . 4 + ( 21 + 4 ) : ( − 5 ) = 2 : ( − 2) – 0 + 25 : (-5) = -1 - 5 = \mathbf{-6}$


3. Na obdélníkovém náměstí o rozměrech 252 m a 180 m se po celém jeho obvodu mají rozestavět lampy ve stejných vzdálenostech od sebe. V každém rohu už jedna lampa stojí. Kolik lamp je třeba ještě rozestavět na náměstí, jestliže vzdálenosti mezi lampami mají být co největší?


252 = 2 . 126 = 2 . 2 . 63 = 2 . 2 . 3 . 21 = 2 . 2 . 3 . 3 . 7

180 = 2 . 90 = 2 . 2 . 45 = 2 . 2 . 3 . 15 = 2 . 2 . 3 . 3 . 5

D(252, 180) = 2 . 2 . 3 . 3 = 36

Lampy jsou na náměstí rozmístěny každých 36 metrů. Na delší straně  je 252:36 = 7 úseků a na kratší straně  je 180 : 36 = 5 úseků. Protože rohové lampy již jsou rozmístěny, tak na každou delší stranu potřebujeme 6 lamp a na kratší strany 4 lampy, celkem tedy 20 lamp.


4. Nádoba má tvar hranolu, jehož podstava má obsah $9,2 m^{2}$ . V nádobě je 25 l vody. Do jaké výše sahá voda v nádobě?

$\large S_{p} = 9,2 m^{2} = 920 dm^{2}$

Objem hranolu se vypočte jako součin obsahu podstavy a výšky. 

$\large V = S_{p} . v$

$\large 25 = 920 . v$

$\large v = 0,03 dm$


Český jazyk

Výchozí text

Když Zdenička viděla že král už nemůže ohýbat prsty a sune se pod královskou tabuli poručila služebníkům aby ho zabalili do koberce.

1. Doplň v souvětí čárky.

Když Zdenička viděla, že král už nemůže ohýbat prsty a sune se pod královskou tabuli, poručila služebníkům, aby ho zabalili do koberce.


2. Uveďte vzor podstatného jména král a jeho tvar v 1. pádu množného čísla.

král bez krále jako muž bez muže --> vzor muž

1. pád množného čísla --> králové


3. Urči slovní druh:

a. že - spojka

b. už - příslovce

c. pod - předložka

d. se - zájmeno

e. ho - zájmeno


4. Kterým výrazem můžeme nahradit slovo tabule?

stůl


5. Uveď slovní spojení, přísloví, pořekadlo, pranostiku nebo přirovnání se slovem král.

Mezi slepými jednooký králem.

Na Tři krále o krok dále.